Prijava

1. Vukajlija.com je internet servis namenjen razmeni definicija reči modernog slenga (definicije) bezbednog, zabavnog, prijateljskog i neuvredljivog karaktera i može se koristiti pod uslovima kako sledi:

2. Vukajlija.com servisu je moguće pristupiti na internet adresi https://vukajlija.com. Kao posetilac možete pregledati sadržaj, a kao registrovani korisnik (korisnik) možete i da kreirate sadržaj, ostavljate komentare na sadržaj i ocenjujete sadržaj.

3. Vukalija.com servis je posvećen očuvanju prava ličnosti, a naročito privatnosti, autorskih prava, u svemu u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije.

4. Korisnik Vukajlija.com servisa je lice koje je otvorilo korisnički nalog tako što se prijavilo na servis, prihvatilo ove Uslove korišćenja i odgovorilo na verifikacionu e-mail poruku. Korisnik daje saglasnost da se prikupe podaci o e-mail adresi i IP adresama sa kojih korisnik pristupa, postavlja sadržaj i ocenjuje sadržaj, kao i da se ti podaci obrade u svrhu funkcionisanja Vukajlija.com servisa kao i u svrhe koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja u skladu da Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Vukajlija.com servis zadržava pravo da licu iz tačke 10. Uslova korišćenja uskrati mogućnost otvaranja novog korisničkog naloga, odnosno da takav nalog ukine.

5. Autorom će se smatrati korisnik koji je na Vukajlija.com servis postavio definiciju ili komentar, odnosno bilo koji tekst ili grafički prikaz (sadržaj). Autor je saglasan da Vukajlija.com ili povezana publikacija ima pravo da bez nadoknade koristi njegovo delo u neograničenom vremenskom periodu, pri čemu zadržava pravo da korisničko ime sa Vukajlija.com servisa bude navedeno kao ime odnosno pseudonim autora, kao i da se na autora i delo primenjuju odredbe iz ovih Uslova korišćenja.

6. Vukajlija.com servis će u svakoj pojedinoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti i autorskih prava svim licima koji imaju ostvarivati svoj pravni interes ili čije je pravo povređeno, tako što će bez odlaganja:

 • na zahtev ukloniti sadržaj (definiciju ili komentar) tako da ne bude javno dostupan, i sačuvati ga u elektronskoj formi za potrebe bilo kog postupka koji bi mogao biti pokrenut, a u svrhu obezbeđenja dokaza, veštačenja i slično;
 • nadležnom organu ili oštećenom licu, dostaviti korisničke podatke autora čije delo krši neko od navedenih prava, ili drugih prava, u skladu sa zakonima Republike Srbije.

7. Vukajlija.com servis zadržava pravo da, bez obrazloženja i obaveštenja, ukloni svaki neprikladan sadržaj. Neprikladnim sadržajem smatra se naročito:

 • sadržaj kojim se širi ili podstiče mržnja ili netrpeljivost zasnovana na rodu, rasi, verskoj, nacionalnoj ili manjinskoj pripadnosti, seksualnoj orjentaciji, ili ličnom svojstvu;
 • protivzakonit sadržaj;
 • pornografski sadržaj ili sadržaj eksplicitnog nasilja, posledica nesreća i nepogoda;
 • sadržaj u kojem se prikazuju patnja, povređivanje, bolesti ili smrti ljudi ili životinja;
 • sadržaj kojim se krše autorska prava, prava intelektualne svojine i prava žiga;
 • sadržaj kojim se narušava privatnost i prava ličnosti;
 • uvredljiv sadržaj;
 • sadržaj sa tuđom oznakom ili žigom;
 • sadržaj koji predstavlja oglasnu poruku, virus ili hiper-vezu (link).

8. Vukajlija.com servis zadržava pravo da, bez obrazloženja i obaveštenja, ukloni svaki sadržaj koji po kvalitetu ili na drugi način ne odgovara svrsi servisa.

9. Vukajlija.com servis omogućava korisnicima da svojim pozitivnim i negativnim glasovima daju ocene. Prilikom ocenjivanja računaće se samo regularni glasovi. Zloupotreba ocenjivanja će se smatrati kršenjem Uslova korišćenja.

10. Vukajlija.com servis zadržava pravo da licu koje zloupotrebi servis, prekrši ove Uslove korišćenja ili zakon Republike Srbije, uskrati pravo pristupa na određeno ili neodređeno vreme, kao i da protiv tog lica povede zakonom propisane parnične, prekršajne ili krivične postupke.

11. Vukajlija.com zadržava pravo da bude naveden kao izvor svakog pojedinog dela koji se kao sadržaj preuzima sa Vukajlija.com servisa, bez obzira na prirodu ili format dela o kome se radi. Vukajlija.com će preduzeti sve zakonom propisane postupke radi zaštite svojih prava.