Prijava
   

Možda naletim

Tako bombaš samoubica najavljuje eventualni dolazak na kafu.