Prijava
   

S vremena na vrijeme

Granica Srbije i Bosne.

Komentari

Ako ko traži dublje značenje ove definicije, nema je, riječ je o narodnom govoru. :D