Prijava
 1.    

  Zvezdica iz kredita

  Mali simbol koji postaje veliki problem. Stavlja se pored bitnih elemenata u kreditu i totalno menja ugovoren posao. Ne čitanjem sta znači *, je siguran put u pakao.

  UGOVOR O KREDITU

  Zaključen dana 27.12.2012 godine u Novom Sadu između:
  1. Banke LOPOV AD (dalje: Davalac kredita), i
  2. Preduzeća PROPALITET DOO (dalje: Korisnik kredita)
  Član 1
  Davalac kredita Korisniku kredita odobrava kredit u iznosu od 10 000 evra (slovima:
  Deset hiljada).
  Član 2
  Radi obezbeđenja vraćanja (otplate) kredita, Korisnik kredita predaje Davaocu kredita avaliranu
  menicu.
  Član 3
  Kredit se odobrava za vreme od 3 godina

  Član 4
  Korisnik kredita je dužan da vraća kredit u mesečnim ratama u iznosu od 345 evra(slovima:
  Trista četrdeset pet), svakog meseca do 27-og u mesecu za protekli mesec.
  Prva otplata - rata dospeva 27.01.2013 godine.
  Član 5
  Korisnik kredita je dužan da plaća Davaocu kredita kamate na iznos odobrenog kredita po stopi od
  8% godišnje.

  Ako Korisnik kredita ne uplati dospelu ratu u roku koji je određen članom 4 ovog ugovora, dužan je
  pored ugovorene kamate da plati i zateznu kamatu po stopi 2% godišnje.
  Član 6
  Ako Korisnik kredita ne uplati 3dospele uzastopne rate Davalac kredita može otkazati ugovor i
  zahtevati plaćanje pored dospelih i nedospele rate.
  Član 7
  Ovaj ugovor je zaključen u četiri istovetnih primeraka, od kojih svaka ugovorna strana dobija
  po dva primerka.

  DAVALAC KREDITA KORISNIK KREDITA
  __________________ __________________
  iz člana 1 – 8000 evra
  iz člana 3 – na dve godine iz člana 4 – 786 evra
  iz člana 5 – 18%
  iz člana 5 – 5% iz člana 6 – 2 rate