Prijava
   

Odlučio kao u dispozitivu

Nedokazan, tvrdoglav čovek.

Smatrao sam da primer nije potreban, a svaki komentar u vidu predloga je dobrodošao.

Komentari